Användningsvillkor

Användningsvillkor för Energifabrikens mobilapp fillngo

 • BAKGRUND
  • Dessa allmänna villkor (nedan benämnda ”Villkoren”) gäller mellan dig och Energifabriken i Sverige AB, (nedan benämnd ”Energifabriken”) vid användande av samtliga tjänster som Energifabriken tillhandahåller via den mobila applikationen (”fillngo”) eller den webbaserade applikationen (”Applikationen”). Energifabriken tillhandahåller, genom Applikationen, en marknadsplats mellan personer som önskar sälja/dela bränsle (”Cisternägare”) och personer som önskar köpa/tanka bränsle ur deras cisterner (”Användare”). Ovan beskrivning benämns nedan som ”Tjänsten”.
  • Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för Dig som Användare och vilka rättigheter och skyldigheter Användaren, Cisternägaren respektive Energifabriken har. Villkoren reglerar endast avtalsförhållandet mellan Energifabriken, inklusive dess eventuella underleverantörer och samarbetspartners, och Användaren. Dessa villkor är inte i något fall avtalsförbindelse mellan Cisternägare och Användare.
  • Observera att Villkoren utgör fullständig reglering av alla frågor som Villkoren berör. Energifabriken förbehåller sig rätten att uppdatera och revidera Villkoren. Uppdateringar meddelas Användare via meddelande i Applikationen eller via e-post till den e-postadress som Användare angivit vid registrering.
  • Kundrelationen är personlig. Energifabriken har utan att uppge en orsak rätt att neka Användaren ett Avtal, helt eller för vilken tjänst som helst.
  • Energifabriken kan lägga till sina egna eller en tredje tjänsteleverantörs tjänster i appen.
 • TJÄNSTELEVERANTÖRER
  • Tjänsten erbjuds av Energifabriken i Sverige AB. Klarna och Swedbank Pay svarar för betaltjänstfunktionen riktat mot konsument/B2C, och Energifabriken svarar för betalalternativ/kundkort riktat mot företag/B2B.
  • Energifabriken i Sverige AB – Gjuterigatan 1d, 582 73 Linköping, telefonnummer 010-25 21 200 (växel), webbplats: www.energifabriken.se
  • Klarnas kundtjänst tfn 08-120 120 10 (växel)
  • Swedbank Pay kundservice för konsument https://www.swedbankpay.se/konsument/kundservice
 • PRISER OCH BETALNING
  • Priset på produkten anges i svenska kronor inklusive moms inklusive alla avgifter. Vid betalning med Swedbank Pay eller Klarna väljer Användaren ett reservationsbelopp som är det maximala belopp som tankning/laddningen kan uppgå till. Efter att produkten levererats och tankning/laddning avslutas uppdateras betalningen med verkligt belopp.
 • ÅNGERRÄTT
  • Då varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas gäller inte ångerrätt vid tankning/laddning.
  • Vid tekniska problem med tjänsten eller utrustningen kontakta Energifabriken ovan för vidare information.
 • ALLMÄNT OM TJÄNSTEN OCH REGISTRERING
  • Energifabriken erbjuder Användare en möjlighet att nyttja Tjänsten genom att registrera sig. Registrering är endast möjlig för fysiska personer som är över arton (18) år eller innehar målsmans godkännande samt juridiska personer varvid representant för den juridiska personen skall kunna visa upp dokumentation som intygar att representanten har behörighet att teckna firman i den juridiska personen och binda denna i enlighet med Villkoren. Genom att registrera sig som Användare i Applikationen och använda Tjänsten, bekräftas att Användaren har läst och godkänt Villkoren.
  • Förutom dessa villkor tillämpas på tjänsten användningsvillkoren för ”Avtalsvillkor tankkort” som kunden godkänt separat i samband med registrering.
  • När användare registrerar sig i applikationen och betalar med Klarna verifieras Kundens adressuppgifter i Klarnas tjänst ”customer autentication”. Kunden förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med Villkoren och Energifabrikens anvisningar. Användare ansvarar själv för att de uppgifter som lämnas vid registrering är korrekta och uppdaterade samt att dessa uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Användare kan kontrollera och uppdatera sina användaruppgifter i Applikationen under fliken ”Profil”.
  • Som identifikation på kundrelationen registreras ett kundnummer för Kunden. Om du registrerar dig i form av ett företag registreras dessutom ett tankkortsnummer elektroniskt i mobilappen.
  • Energifabriken förbehåller sig rätten att vid misstanke om missbruk av Tjänsten, eller Användares underlåtenhet att följa Villkoren, kontrollera Användarens eventuella korrespondens med andra Användare via Applikationen samt att säga upp Användarens medlemskap med omedelbar verkan.
  • Kunden ska även beakta de villkor som ställs av teleoperatörer, utrustningstillverkare och annan tredje part, eftersom dessa kan vara en förutsättning för att använda fillngo-appen och tjänsten.
  • Energifabriken garanterar inte att Tjänsten är tillgänglig utan avbrott. Energifabriken kan enligt eget övervägande avbryta Kundens möjlighet att använda Tjänsten, till exempel under serviceavbrott. Energifabriken kan på Energifabrikens webbplats eller i självbetjäningskanalerna meddela Kunden om serviceavbrott med anledning av underhålls- och serviceåtgärder.
  • Fillngo-appen utvecklas utifrån användningshistoriken. Informationen i användningshistoriken kan användas också för att rikta marknadsföring till kunden eller för att rikta och utveckla innehållet i fillngo-appen.
 • ANSVAR FÖR MOBILAPPEN OCH DESS INNEHÅLL
 • Tjänsteleverantören (Energifabriken) för fillngo-appen behåller rätten att ändra i appen och av välgrundad anledning stänga den helt eller delvis. Energifabriken svarar för de tjänster som producerats och används via fillngo-appen i enlighet med Villkoren för ifrågavarande tjänster. Störningar eller avbrott i telekommunikationen kan påverka uppdateringen av information och innehåll samt synligheten i fillngo-appen. Energifabriken svarar inte för en skada som en tjänst producerad av en annan tjänstleverantör orsakat, och inte för att en tjänst producerad av en annan tjänsteleverantör är tillgänglig utan avbrott.
  • Energifabriken ansvarar inte för de tjänster eller produkter som man kommer till via fillngo-appens länkar till andra tjänsteleverantörers webbplatser eller andra tjänster och inte för marknadsföring eller övrig information på dessa.
  • För marknadsföring och reklam i fillngo-appen svarar den aktör som marknadsför och gör reklam för en produkt eller en tjänst.
  • Tjänsteleverantören (Energifabriken) äger eller kontrollerar inte någon form av Cisternägarens produkter. Cisternägare är själva ansvariga för deras anläggningar och produkter. När en Användare startar en tankning via Tjänsten är det dock Energifabriken som köper bränslet av Cisternägaren och säljer det vidare till Användaren. Energifabriken är inte en part i relationen mellan Användare och Cisternägare, med ett undantag kopplat till köpet och betalningen, se närmare beskrivet i kapitel 7.
  • Energifabriken strävar efter att tillse att all information i Applikationen är i allt väsentligt korrekt. Däremot har Energifabriken ingen kontroll över och garanterar inte existensen, kvaliteten, säkerheten, tillgängligheten eller lagligheten vad gäller Cisternägarens anläggningar eller produkter. Ej heller över äktheten eller riktigheten över anläggningsbeskrivningar, recensioner eller annat innehåll inlagt av Cisternägare eller Användare. Energifabriken certifierar eller garanterar inte att någon Cisternägare eller Användare är trovärdig eller lämplig. Användare ska alltid agera med aktsamhet vid besök på anläggningar eller vid kommunikation/interaktion med andra Användare eller Cisternägare. 
  • Energifabriken strävar efter att tillse att Tjänsten är tillgänglig tjugofyra (24) timmar om dygnet. Energifabriken bär dock inget ansvar om hela eller delar av Tjänsten är otillgängliga vid någon tidpunkt eller under någon period, oavsett orsak.
 • CISTERNÄGARENS ANSVAR
  • Cisternägaren garanterar i och med publicering av anläggningen att denna har rätt att lägga ut sina produkter för försäljning.
  • När en anläggning publiceras på fillngo-plattformen ansvarar Cisternägaren för att lägga upp komplett och korrekt information (såsom placering, tillgänglighet, priser, produkter etc). Cisternägaren ansvarar också för att hålla informationen uppdaterad.
  • Cisternägaren ansvarar för prissättning och information om produkten, samt garanterar att den produkt som kommuniceras/säljs också är den produkt som befinner sig i tanken samt i ett förväntat/icke kontaminerat skick.
  • Cisternägaren ansvarar också för att hålla rent och snyggt runt anläggningen, så att den är säker och tillgänglig när en Användare kommer för att nyttja Tjänsten.
  • Cisternägaren ansvarar för att hålla anläggningen med tillhörande produkter försäkrad. 
 • ANVÄNDARENS ANSVAR
  • Användare åtar sig att använda Tjänsten i enlighet Villkoren.
  • Användare ansvarar för att användaruppgifter hålls hemliga och att tillgång till Användares identifieringsmetod inte lämnas ut till annan. Användare får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Tjänsten i dennes namn. Om Användare har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till dennes användaruppgifter och/eller identifieringsmetod skall sådan Användare omedelbart kontakta Energifabriken så att Energifabriken kan spärra aktuell Användares konto i väntan på utredning.
  • Användare ansvarar för samtliga uppgifter som publiceras via Tjänsten. Detta innebär att Användare skall tillse att de uppgifter som lämnas vid registrering eller annars via Tjänsten är korrekta och att utlämnandet av dessa uppgifter inte på något sätt strider mot tillämplig lag eller Villkoren.
  • Användare åtar sig att inte använda uppgifter erhållna via Tjänsten för annat ändamål än kontakt med andra Användare. Det är således inte tillåtet att lämna ut övriga Användares kontaktuppgifter eller andra uppgifter om dessa till tredje man.
  • Genom att lägga upp Användargenererat innehåll ger Användare Energifabriken en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Energifabriken får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.
  • Energifabriken äger vidare rätt att utan föregående varning stänga av Användare från nyttjande av Tjänsten tills vidare om misstanke finns om otillbörlig användning av Användares användaruppgifter eller om uppgifter som Användare lämnat förefaller strida mot tillämplig lag eller om Användare annars bryter mot Villkoren.
  • Användare kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Energifabriken eller Cisternägare till följd av Användares brott mot Villkoren eller tillämplig lag eller till följd av annat vårdslöst beteende. 
 • BETALNING
  • När Användare tankar i egenskap av konsument/privatperson sker betalning i samband med tankning via Tjänsten och hanteras via Energifabrikens samarbetspartner Klarna eller Swedbank Pay. Betalning sker i Applikationen med debet- eller kreditkort från Visa, MasterCard eller American Express. Övriga betalsätt kan finnas tillgängliga från respektive tjänsteleverantör. Fakturering och uppdelning av betalning kan finnas också bland tjänsteleverantörens betalalternativ. All data som hanteras i samband med betalning är krypterad.
  • Om Användaren är registrerad som företagskund knyts denne till ett tankkort, med fakturering var 14e dag som standardiserat betalningsförfarande. Detta regleras mer detaljerat under ”Avtalsvillkor tankkort”.
  • Cisternägare går med på att betalning av en Användare via Tjänsten ska anses likvärdig som om att betalningen gjorts direkt till Cisternägaren. Energifabriken garanterar (åter)betalning till Cisternägare för de tankningar som skett på dennes anläggning.

 • DATASEKRETESS OCH KUNDREGISTER
  • Energifabriken samlar in och använder den information som Användare och Cisternägare anger i Applikationen.
  • Vid hanteringen av insamlad information följer Energifabriken personuppgiftslagen och övriga bestämmelser om individens personskydd i Sveriges lagstiftning.
  • Dessa allmänna villkor gäller tills det att Energifabriken meddelat annat. Energifabriken äger rätt att meddela ändring genom att ett skriftligt meddelande tillsänds Användaren i t.ex. Applikationen och Användaren anses ha godkänt ändringen genom fortsatt utnyttjande av Tjänsten. Användaren medger att Energifabriken på automatisk väg, äger rätten att uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. Användare som vill att uppgifter rättas eller raderas kan vända sig till Energifabriken. Klagomål kan lämnas till Energifabriken och behandlas i syfte att få till stånd en lösning i samförstånd. Avtalsvillkoren finns tillgängliga på svenska. Kommunikation i anledning av avtalet sker på svenska.
  • Tjänsten, innehållet i tjänsten och kommunikation utifrån tjänsten kan innehålla marknadsföring. I och med att Användaren använder Tjänsten godkänner Användaren att Tjänsten innehåller reklam. Reklamen kan vara utförd för Energifabriken eller en tredje part och den kan vara riktad. Riktad reklam baseras på Tjänstens användningsuppgifter och på de uppgifter som Användaren uppgett, och utgående från dessa kan man skapa modeller för att rikta reklam utifrån Användarens intresseområden, uppskattade demografiska information eller geografiska läge. Energifabriken överlåter inte användarens personuppgifter till den part för vars räkning reklamen utförs.
  • I marknadsföringen följs gällande lagstiftning om hantering av personuppgifter och datasekretess i elektronisk kommunikation. Användaren har rätt att förbjuda att kontaktuppgifterna används för direktmarknadsföring genom att meddela om det till Energifabrikens kundtjänst.
  • Energifabriken har rätt att förvara samt överlåta uppgifter om Användaren i enlighet med gällande lagstiftning och myndigheternas bestämmelser. Energifabriken har rätt att sända Användaren elektroniskt aktuell information om Energifabrikens och dess samarbetspartners eller en av Energifabrikens vald aktörs tjänster, produkter, kundförmåner och erbjudanden, i enlighet med tillämplig lagstiftning och myndighetsbestämmelser.
  • Applikationen använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på Användarens enhet och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användaren och används för att felsöka, förbättra och utveckla produkten. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på Användarens dator. Under tiden för ditt första användande av Applikationen blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda Applikationen bör du som Användare tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge Användaren en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna Applikation används cookies exempelvis för att felsöka, förbättra och utveckla produkten och för att ge support.
 • KUNDRELATIONENS UPPHÖRANDE
  • Kundrelationen upphör då Användaren meddelar om det till Energifabriken. Användaren har rätt att ångra ett Avtal inom 14 dagar från dagen då Avtalet ingåtts.
  • Om Användaren inte följer dessa regler eller inte annars fyller kraven som ställts för beviljande av en kundrelation, har Energifabriken rätt att säga upp kundrelationen genom att sända Användaren ett uppsägningsmeddelande. Kundrelationen upphör en (1) månad efter att uppsägningsmeddelandet delgivits.
  • Energifabriken kan inom ramarna för en tillämplig lag, om Energifabriken anser det vara befogat, med omedelbar verkan och utan föregående varning spärra användningen av Tjänsten eller begränsa Användarens möjlighet att använda vissa funktioner i Tjänsten. Exempel på sådana situationer är;

a) det sker en regulatorisk förändring som begränsar Energifabrikens förmåga att erbjuda åtkomst till Tjänsten;

b) någon händelse utanför Energifabrikens kontroll förhindrar Energifabriken att erbjuda åtkomst till Tjänsten innefattande, men inte begränsat till, tekniska problem, kapacitetsproblem och kommunikationsproblem;

c) Energifabriken anser att en Användare missbrukar Tjänsten eller på annat sätt agerar i strid med Villkoren.
d) Energifabriken anser att en Användare inte har tillräckligt bra kredit för att använda Tjänsten.

 • INFORMATIONSSÄKERHET OCH SÄKERHETSANVISNING
  • Användaren godkänner att då denne en gång registrerat sig och loggat in i tjänsten är tjänsten i användning utan en ny inloggning ända tills denne loggar ut från Applikationen.
  • Användaren ska omsorgsfullt förvara den enhet på vilken hen är inloggad i Tjänsten. Användaren tappar bort enheten, på vilken hen är inloggad i Tjänsten eller det annars finns risk för obehörig användning av tjänsten ska hen kontakta Energifabriken (tfn 010-25 21 200) och begära spärrning av tjänsten.

 • IMMATERIALLA RÄTTIGHETER
 • Alla Energifabrikens och fillngo-appens/plattformens immateriella rättigheter (varumärken, domännamn, upphovsrättigheter och eventuella patent) är Energifabrikens.
  • Upphovsrättigheter och varumärken i anslutning till Tjänsten samt övriga immateriella rättigheter tillkommer Energifabriken, annan tjänsteleverantör eller en tredje part. Alla rättigheter till immateriella rättigheter behålls.
  • Energifabriken beviljar Användaren rätt att använda Tjänsten enbart i enlighet med Villkoren, och Användaren får inte använda Tjänsten eller på annat sätt agera på ett sätt som skulle skada Energifabrikens eller tredje parts immateriella rättigheter.
  • Användaren förbinder sig till att inte utan rättighetsägarens skriftliga tillstånd publicera, kopiera, framlägga för publik eller på annat elektroniskt sätt eller i andra kommunikationskanaler nyttja skyddat material som finns i Tjänsten.

 • SKYLDIGHET ATT ERSÄTTA SKADA
 • Användaren är skyldig att ersätta Energifabriken omedelbara skador som orsakats av användning i strid med dessa användningsvillkor eller lagen. Energifabriken ansvar begränsas till högst ansvar enligt tvingande lagstiftning.
 • MEDEL FÖR RÄTTSSKYDD UTANFÖR DOMSTOL
 • Om Användaren anser att Energifabriken förfarit i strid med dessa användningsvillkor ska Användaren i första hand kontakta den part hos Energifabriken, som Användaren anser har brutit mot villkoren. Anmärkningar bör göras skriftligt.
  • Om en meningsskiljaktighet som gäller Villkoren inte kan avgöras genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten ta ärendet till Konsumentverket, (Konsumentverket, Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se) för utredning.
  • Om meningsskiljaktigheten gäller hantering av personuppgifter kan Användaren kontakta Datainspektionen (Datainspektionens kontor, Drottninggatan 29 (plan 5), 104 20 Stockholm, www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se).

 • TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM I TVISTEMÅL
  • På dessa användningsvillkor tillämpas Sveriges lag. Om en meningsskiljaktighet inte kan avgöras genom förhandlingar, så avgörs tvistemålet i svensk tingsrätt.
Rulla till toppen